шинжлэх ухаан
байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн хөгжлийн зүй тогтоолыг судлах сургаалуудын тогтолцоо, мөн тийм сургаалуудыг тус тусад нь нэрлэх нэр