УУСМАЛ

Ууссан юм, хатуу, шингэн эсвэл хийн төлөвт бодисыг шингэн бодистой холиход бий болох нэг төрлийн тогтолцоо - дэлгэрэнгүй...

ханасан уусмал ахин өөртөө ямар нэг бодис уусгаж чадахгүй болсон шингэн