УСГҮЙДЭХ
Усаар гачигдах, усгүй учир ашиглахад тохиромжгүйдэх.