ТҮЛХҮҮРДҮҮЛЭХ I

1. Түлхүүрээр онгойлгуулах, хааж түгжүүлэх;


2. [шилжсэн] Нарийн түвэгтэй арга заль хэрэглүүлэх.

Ижил үг:

ТҮЛХҮҮРДҮҮЛЭХ II