ТУСГАЙЛАХ

1. Тусгай болгох, тусад нь болгох, тусгаарлах;


2. Тусгайлж үзэх, тусгайлан жич авч үзэх - Чингис хаанд тусгайлан Вангин чинсанг элч болгож илгээв. Монголын дэлгэрэнгүй... тусгайлан байгуулсан газар (онцгойлон байгуулан газар, хэрэг болгож байгуулсан газар), тусгайлан өгүүлэх (жичдээ өгүүлэх, хэрэг болгон өгүүлэх, онцгойлон өгүүлэх), тусгайлан өрөө гаргах (тусад нь өрөө гаргах), тусгайлан тэмдэглэх (онцгойлон тэмдэглэх), тусгайлан уулзах (бусдаас онцгойлон тусад нь уулзах), тусгайлан хүлээн авах (онцгойлон хүлээн авах, жичдээ хүлээн авах), тусгайлан шагнах (онцгойлон шагнах), тусгайлан элч зарах (тухайн хэрэг явдал, хүнийг онцгойлон үзэж тусад нь элч зарах) - Гуравдугаар Коминтерний дорнод хэлтсийн төлөөлөгчийн даалгавраар миний биеийг тусгайлан зарж явуулав. Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье.

тусгайлан байгуулсан газар онцгойлон байгуулан газар, хэрэг болгож байгуулсан газар
тусгайлан өгүүлэх жичдээ өгүүлэх, хэрэг болгон өгүүлэх, онцгойлон өгүүлэх
тусгайлан өрөө гаргах тусад нь өрөө гаргах
тусгайлан тэмдэглэх онцгойлон тэмдэглэх
тусгайлан уулзах бусдаас онцгойлон тусад нь уулзах
тусгайлан хүлээн авах онцгойлон хүлээн авах, жичдээ хүлээн авах
тусгайлан шагнах онцгойлон шагнах
тусгайлан элч зарах тухайн хэрэг явдал, хүнийг онцгойлон үзэж тусад нь элч зарах

олон юмны дотроос нэг зүйлийг онцлон бусдаас ангид авч үзэх

Би тусгайлан тантай уулзахаар ирлээ

Зочин 2015-07-19 20:07:55