төр төмөр нүүртэй
төрийн бодлого хатуу гэсэн санаа