ТОМОХ I

Олс, дээс, утас зэргийг тамах, эрчлэх - Ороо морины дэлээр ороон томж хийсэн, орсон буурын зогдроор оёж ширж дэлгэрэнгүй... ААЗ., дээс томох (дээс эрчлэх), олс томох (олс эрчлэх), утас томох (утас эрчтэй болгох) - Ээрүүлээ эрчлэн эргүүлж, утас томж байгаа нь дадамгай, чадамгай ажээ. Б.Ринчен. Сандо амбан.

дээс томох дээс эрчлэх
олс томох олс эрчлэх
утас томох утас эрчтэй болгох
Ижил үг:

ТОМОХ II

ТОМОХ III

Олс томох

Зочин 2018-05-10 14:57:44