ачлалт ном
1307 онд хятад хэлнээс орчуулсан, эцэг эхээ болон эзэн дээдэст үйлчлэхийг номлосон эртний кунзын сургаалын ном