ТЕХНИКУМ
/ түүх /

Тусгай мэргэжлийн болон, техникийн дунд боловсролын сургууль - Дунд хүү нь найман жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Ээжийн авдар., техникумын багш (тусгай мэргэжлийн дунд сургуульд багшлах багш), санхүүгийн техникум (санхүүгийн мэдлэг олгох тусгай мэргэжлийн дунд сургууль), эмнэлгийн техникум (эмнэлгийн мэдлэг олгох тусгай мэргэжлийн дунд сургууль).

техникумын багш тусгай мэргэжлийн дунд сургуульд багшлах багш
санхүүгийн техникум санхүүгийн мэдлэг олгох тусгай мэргэжлийн дунд сургууль
эмнэлгийн техникум эмнэлгийн мэдлэг олгох тусгай мэргэжлийн дунд сургууль