АТГАРАА
/ анагаах /

1. Атгарах үйлийн нэр; 


2. Дотор бачимдах өвчин.