СУУРЬ IV
/ хими /

Химийн хувьд шүлтлэг шинж чанартай бодис; гидроксидийн бүлэг шүлтлэг шинж чанар бий болгоно.

Ижил үг:

СУУРЬ I

СУУРЬ II

СУУРЬ III