СОРТОЙЛГОХ

Сортгор болгох -  Хар морь нь чихээ сортойлгон хамраа дуугаргаж үргэн цовхчив. Б.Нямаа. Арандалынхан.