СОНОРХОН

Нэлээд сонор - Цэвэр явахад чих сонорхон. ААЗ.