СОЛИЛДОХ

Юмсын орон байр нь хутгалдах, самууралдах.