СИЙМЭХ

Нягт биш, сийрэг болох: сиймсэн бөс (нимгэн, сарзгар бөс).