САЦЛАХ II

Харилцан тэнцүү болох, зэрэгцэн орших.

Ижил үг:

САЦЛАХ I