САРААЛЖИЛ

сараалжил далан (гол усны хөвөөгөөр араа шүд мэт үйлдсэн далан).