самрын цөмт шуувин

самрын цөм хийж хайрсан нэгэн зүйл идээ