ПЭМБЭГ :

пэмбэг пэмбэг (пэмбэгэр зүйлийн байн байн хөдлөх байдал).