өтөг бордоо
малын хэвтэр дэх бууцаар хийсэн бордоо, тэжээл