ӨНГӨРӨЛТ
/ нутгийн аялгуу /

[өвөрлөгч аялгуу] Туулж өнгөрүүлсэн үйл явц, туршлага: ажлын өнгөрөлт (ажил гүйцэтгэж дэлгэрэнгүй...