ОМОГЛОХ

1. Омог сүр гаргах, догшрон аашлах: омоглон тушаах (дээрэлхсэн байдалтай зандран тушаах);


2. Овоглох: омоглон амьдрах (омгоороо амьдрах).

омоглон тушаах дээрэлхсэн байдалтай зандран тушаах
омоглон амьдрах омгоороо амьдрах