нохой тавих
а. Ан амьтан бариулахаар нохой тавих; б. Хулгай, дээрэм зэргийг илрүүлэхээр хайгуулч нохой явуулах