мөнх цэвдэг
газрын хөрсөн дор ба дээр байх үргэлжийн хөлдүүс байдал

Мөнхцэвдэг. Тэг буюу түүнээс доош хэмд хоёр буюу түүнээс дээш жил орших хөрс, чулуулгийг мөнхцэвдэг гэнэ.

Монгол орон нь зүүн Сибирийн мөнхцэвдэгт бүс нутгийн өмнөд захад оршино.

Зочин 2016-02-03 10:58:29