МӨДХӨН

Даруйхан, удахгүй: мөдхөн буцах (даруйхан буцах), мөдхөн ирэх (удахгүй ирэх) - дэлгэрэнгүй...

мөдхөн буцах даруйхан буцах
мөдхөн ирэх удахгүй ирэх

So much info in so few words. Totlosy could learn a lot.

So much info in so few words. Totlosy could learn a lot.

Зочин 2015-08-01 14:30:58