МИЛЬ

1. Уртын хэмжээ: газрын миль (долоон мянга дөрвөн зуун хорин метртэй тэнцэх хэмжээ), далайн дэлгэрэнгүй... (мянга найман зуун хорин таван метртэй тэнцэх хэмжээ);


2. Машины хурдын хэмжээ - Бид нартай уралдах гэж жаран милийн хурдтай давхисаар… байлаа. Д.Гарамжав. дэлгэрэнгүй...

газрын миль долоон мянга дөрвөн зуун хорин метртэй тэнцэх хэмжээ
далайн миль мянга найман зуун хорин таван метртэй тэнцэх хэмжээ

мянга найман зуун тавин хоёр метртэй тэнцэх хэмжээ

1 nautical mile = SI units 1.852 km 1,852 m US customary / Imperial units 1.151 mi 6,076 ft

Зочин 2016-01-17 01:29:19