МАХБОД II

Амьд зүйлийн бие цогц: бие махбод [хоршоо] (хүн, амьтан, ургамлын бие эрхтэн, бие дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАХБОД I