МАРТАШГҮЙ

Мартахын аргагүй: марташгүй анд (мартахын аргагүй анд нөхөр) - Миний марташгүй сайн нөхөр дэлгэрэнгүй... Н.Банзрагч. Зам.