МАНЖИГ II
/ бөө /

Дархад бөөгийн манжлага, зүүсгэл.

Ижил үг:

МАНЖИГ I