моторын клапан
моторт түлш шахах, утаа зайлуулах хавхаг