их хязгаар үзэгдэл
арвын хорин найман зэрэгтэй тооны нэр