их үгтэй
бага балчир, нас залуу боловч хэрсүү үгтэй