ИРМҮҮН

1. Юмны түргэн шуурхай хурц ширүүн: ирмүүн хийх (шуурхай гүйцэтгэх), ирмүүн давхих дэлгэрэнгүй...


2. Юмны аагтай чадалтай дорвитой, эрчтэй ирмүүн даацтай багаж; хурц даацтай багаж - Өнөөгийн ирмүүн хөгжлийн сүр сүлдээр дарагдав. дэлгэрэнгүй...

ирмүүн хийх шуурхай гүйцэтгэх
ирмүүн давхих ширүүн давхих
ирмүүн өвдөх хүчтэй огцом өвдөх