ЗАЛХАЙДУУ

Залхай байрын; назгай, цалгар янзтай: залхайдуу байдалтай (назгай хойрго байрын), залхайдуу дэлгэрэнгүй... (залхай маягтай хүн).

залхайдуу байдалтай назгай хойрго байрын
залхайдуу хүн залхай маягтай хүн