ЖИРҮҮ
/ хими /

Хар тугалгатай төстэй саарал өнгөтэй махбод; тантал.