ЖИРЖИН II
/ домог /

Үлгэр домгийн амьтан.

Ижил үг:

ЖИРЖИН I