ДҮЙЦҮҮЛЭХ

Тэнцүүлэх, ижилтгэх: дүйцүүлэх алба (цэргийн албыг мөнгө төлөх хэлбэрээр хаах).

Гэдэг нь Ижил, адилхан,

Газарыг адилхан хэмжээтэй газраар солин олгох

Зочин 2018-04-14 19:29:27