ДИВААЖИН
/ шашин /

1. Шашны ойлголтоор тэнгэрийн орон. Тоост ертөнцөөс бусад бурхан сахиулсан орших ариун амгалангийн орон, энхжингийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүний аж төрөхөд ая тухтай нөхцөл бүрдсэн орчин газар, жаргалын орон - Хамгаас заяасан монгол минь харц ардын диваажин минь. дэлгэрэнгүй...
диваажинд аваачих бурхны амгалант орноо хүргэх
диваажинд очих тэнгэрийн оронд залрах
диваажинд төрөх ариун амгалангийн оронд төрөх