ДАНХРААД

Өөр дээрээ тохогдсон ачааллыг өргөх зориулалт бүхий байнгын, зөөврийн, шилжүүлэх байршуулгатай төхөөрөмж: дэлгэрэнгүй...

энэ үгийг баруун монголчууд сандал гэдэг үгийг ингэж хэрэглэдэг гэж сансож байсан

алив тэр данхраат аваад өг

Зочин 2015-04-13 12:46:21