ДАНХГАНУУЛАХ

Данхга данхга хийлгэх; данхан данхан хөдөлгөх.