ГОР III:
/ бичиг /

гор үсэг (тамга зэрэгт хэрэглэх эвхмэл үсэг).

Ижил үг:

ГОР I

ГОР II

ГОР IV: