АЖИГЛАГДАШГҮЙ

Хүн, амьтанд тийм амар ажиглагдахгүй, анзаарагдахгүй.