гарын авлага
а. Хичээлийн сурах бичиг; б. Гарын дор хэрэглэх ном