ГАМИН
/ түүх /

Монголд түрэмгийлэн халдаж байсан хятад цэргийн ерөнхий нэр: гамин цэрэг (хятад цэрэг) - Гамин дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.