АДБИШ
/ бичиг /

Үнэхээр, чухамхүү, ер бус, хосгүй, ижилгүй: адбиш бэрх (үнэхээр бэрх), адбиш зөөлөн дэлгэрэнгүй...

адбиш бэрх үнэхээр бэрх
адбиш зөөлөн

ер бус зөөлөн

адбиш сайхан хосгүй сайхан
адбиш үзэсгэлэнтэй хосгүй үзэсгэлэнтэй
адбиш цэцэн үнэхээр цэцэн