БЭЛЭНШИХ

Бэлэн шинжтэй болох, хүний юмыг өөрийн дураар хэрэглэх.