АГШИРГАНА
/ ургамал /

Нуга, хээр, ой, уулын ар хажуугийн бут сөөгөн дунд ургадаг өндөр иштэй, том навчтай, цайвар хүрэн цацаг хэлбэртэй, дэлгэрэнгүй...