БУЛЗ

1. Хэт чанаж болгосон байдал; ялз;


2. Халуун зүйлд түлж шалзалсан нь: шалз булз [хоршоо] (махыг яснаас нь салтал хэт чанах).