газар зүйн зэргэд
/ газар зүй /

экваторын хавтгайтай зэрэгцээ дэлхийн бөмбөрцгийг огтолсон буюу экватортой зэрэгцүүлэн татсан цагаригууд