хонин толгой

бусад малыг хонин толгойд шилжүүлснээр 1 тэмээ 9 хоньтой, 1 адуу 7 хоньтой, 1 үхэр 5 хоньтой, 1 ямаа 0,9 хоньтой тэнцэх хэмжээ